Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých elektrozařízení si Statutární město Prostějov vybralo ke spolupráci také kolektivní systém ASEKOL a.s. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %.

Jakým rozsahem naše město přispěl0 k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

„Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos Statutárního města Prostějova k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 546,03 MWh elektřiny, 49 791,01 litrů ropy, 3 113,93 m3 vody a 29,63 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 o 50,36 tun, a produkci SO2, který zapříčiňuje okyselování prostředí o 2 080,24 kg,“ upřesňuje náměstek primátora pro oblast komunálních služeb Jiří Pospíšil s tím, že úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 731 928 km v běžném osobním automobile a úspora takového množství vody se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 41 798 cyklech sprchování.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.
„Děkujeme všem občanům, kteří pečlivě třídí odpad, ukládají ho na místa k tomu určená a přispívají tak k ochraně životního prostředí,“ uzavírá Pospíšil.

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.