Rada statutárního města Prostějova

vyhlašuje

výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je lesnictví, těžba a zpracování dřeva.

Požadavky pro výkon funkce:

Požadavky pro výkon funkce jednatele:

 • minimálně středoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s předmětem podnikání společnosti (zejm. lesnictví, těžba a zpracování dřeva),

 • praxe v oboru minimálně 10 let,

 • zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,

 • dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti lesnictví a těžby dřeva,

 • organizační schopnosti,

 • schopnost koncepční a metodické práce,

 • velmi dobré komunikační schopnosti,

 • řidičský průkaz sk. B,

 • řidičský průkaz sk. C, T – výhodou,

 • uživatelská znalost práce na PC.

Požadavky na doložení dokladů k přihlášce do výběrového řízení:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, 

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (případně kopie dokladů o další kvalifikaci), 

 • motivační dopis,

 • písemný návrh koncepce řízení společnosti v rozsahu max. 4 stran

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Přihláška zájemce musí obsahovat:

jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu), telefonní a e-mailový kontakt, datum a podpis.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 11.03.2024 do 12.00 hodin na adresu:

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01, Odbor kancelář primátora, popř. předejte přímo na podatelně Magistrátu města Prostějova

 Obálku označte „NEOTVÍRAT – výběrové řízení Lesy města Prostějova s.r.o.“

 Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody a možností vybraného uchazeče

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.

 V Prostějově 13.02.2024

 Mgr. František Jura, primátor města