Rada města Prostějova dne 16.05.2023 usnesením č. RM/2023/16/38 vyhlásila záměr prodeje pozemků p.č. 2890 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 387 m2 , p.č. 2892/1 – ostatní plocha o výměře 2.113 m2 , p.č. 2870 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 449 m2 , p.č. 2898 – ostatní plocha o výměře 233 m2 , p.č. 2899/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2 , p.č. 2900 – zahrada o výměře 118 m2 , p.č. 2899/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2 , p.č. 2899/1 – ostatní plocha o výměře 647 m2 , p.č. 2899/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 , části pozemku p.č. 7902 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2 a části pozemku p.č. 7903 – ostatní plocha o výměře cca 44 m2 , vše v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), za následujících podmínek: za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) navýšenou o daň z přidané hodnoty, splatnou před podpisem kupní smlouvy, v kupní smlouvě se kupující zaváže, že ve lhůtě do 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy bude na převáděných pozemcích dokončena výstavba polyfunkčního objektu v souladu s platným Územním plánem Prostějov, včetně vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno jeho užívání; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 30.000 Kč za každý měsíc prodlení, nejvýše však 2.000.000 Kč, a v případě, že výstavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit, v kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno na dobu určitou, jímž se kupující statutárnímu městu Prostějov zaváže vytvořit v rámci stavby polyfunkčního objektu na převáděných pozemcích nad rámec právními předpisy vymezenému povinnému počtu parkovacích míst dalších 150 nových veřejných trvalých parkovacích míst, která budou po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno užívání, vyčleněna pro veřejné parkování s cenou parkovného korespondující s aktuální cenou veřejného parkování ve městě Prostějově; pro případ porušení tohoto závazku ze strany kupujícího bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den nedodržení tohoto závazku a možnost statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit, parkování v polyfunkčním objektu bude řešeno jako vjezdové (nebude se jednat o automatický zakladač) a u stání s regulovanou cenou za parkování se nebude jednat o boxové stání, parkovací místa pro osobní vozidla budou o velikosti kolmého parkovacího stání 2,5 x 5 m, v kupní smlouvě bude doporučeno řešit v rámci stavby polyfunkčního objektu na převáděných pozemcích zajištění pěší prostupnosti mezi ulicemi Komenského a Wolkerova v Prostějově, v kupní smlouvě se kupující zaváže zachovat na převáděných pozemcích do doby zahájení samotné výstavby polyfunkčního objektu režim bezplatného parkování, v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu je prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne uplynutím 10 let od dne vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno užívání polyfunkčního objektu na převáděných pozemcích, v kupní smlouvě bude zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděných pozemků; toto právo zanikne uplynutím 10 let od dne vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno užívání polyfunkčního objektu na převáděných pozemcích, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující, při prodeji předmětných pozemků bude uplatněn postup dle směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku statutárního města Prostějova; kauce činí 2.000.000 Kč.

Záměr s bližšími informacemi byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Prostějova, na webových stánkách statutárního města Prostějova a na facebookovém profilu statutárního města Prostějova.