Správce poplatku, Finanční odbor Magistrátu města Prostějova, sděluje všem poplatníkům, že Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 21.11.2023 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 11/2023, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1.1.2024.

V nové obecně závazné vyhlášce č. 11/2023 Zastupitelstvo města Prostějova schválilo:

• navýšení sazby poplatku na částku 864 Kč (tj. 72 Kč/měsíc/poplatník);
• poskytnutí úlevy od poplatku ve výši 50 % sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce dovrší 65 let věku, tj. zaplatí poplatek ve výši 432 Kč (úleva vzniká automaticky, není podmíněna ohlašovací povinností);
• poskytnutí úlevy od poplatku ve výši 50 % sazby poplatku pro osoby invalidní ve III. stupni, tj. osoba invalidní ve III. stupni zaplatí poplatek ve výši 432 Kč (k úlevě je potřebné doložit potvrzení o pobírání důchodu na příslušný kalendářní rok, potvrzení vydá na žádost OSSZ).

Splatnost poplatku je 30.6.2024.

Poplatek za rok 2024 má povinnost platit fyzická osoba, která má:

• v obci pobyt (občané ČR i cizinci);
• ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen „poplatník“), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek za rok 2024 má povinnost platit právnická osoba, která má:

• ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Typickým příkladem takové právnické osoby je družstvo, které vlastní byty, svěřenský fond nebo firma, která například v části budovy bude mít prostory pro podnikání a v části pro bydlení. Účel využití těchto prostor (bytů) musí být uveden v katastru nemovitostí.

OZV je přístupná občanům na webových stránkách: www.prostejov.eu/občan/právní předpisy města/obecně závazné vyhlášky a nařízení.

V dalším vydání Radničních listů Vás budeme informovat o osvobození a úlevách od placení místního poplatku za systém odpadového hospodářství.

Finanční odbor Magistrátu města Prostějova