Odbor správy a údržby majetku města informuje o plánu provést rozvolnění části stromořadí lip zelených tvořících vstupní alej městského hřbitova na ul. Brněnská systematickým kácením ob jeden strom.

Stromy byly vysazeny v dané oblasti podle dvou různých schémat. V úseku od hlavní brány směrem k hlavnímu kříži je mezi jednotlivými stromy zachována vzdálenost 5 metrů a v oblasti, která obklopuje hlavní kříž ve tvaru kruhu, je vzdálenost mezi stromy zkrácena dokonce na 4 metry. Přitom průměr koruny lípy zelené dosahuje v dospělosti standardně do 10 m.

Původní myšlenkou projektanta po revitalizaci hřbitova v roce 2007 bylo po dosažení určitého stupně vzrůstu stromů provést rozvolnění aleje systematickým odstraněním každého druhého stromu s cílem vytvořit prostor pro růst korun stromů ponechaných na místě. Tento záměr byl potvrzen i znaleckým posudkem, který si město Prostějov nechalo zpracovat odborným znalcem v oboru ochrana přírody v roce 2023. Znalec v něm navrhl ošetření 32 ks lip výchovným řezem a kácení 26 ks lip.

Toto opatření umožní zbývajícím stromům lepší vývoj, zvýšení jejich životnosti a zachování estetické hodnoty celého místa.

Dále znalec vyhodnotil, že vzhledem k prostorovým možnostem v dané lokalitě a riziku poškození kořenového systému lip, které mají zůstat zachovány, není již vhodné uvažovat s přesadbou některých stromů.

Za pokácené stromy je navrhována na hřbitově na ul. Brněnská a jeho bezprostředním okolí výsadba 24 stromů, a to v co možná nejkratším termínu.

V současné době řeší žádost o povolení kácení 26 ks lip Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova jako příslušný orgán ochrany přírody. Následně bude postupováno podle jeho rozhodnutí.

S provedením rozvolnění lipové aleje vyslovili souhlas i památkáři, jejichž stanovisko bylo vyžádáno proto, že Městský hřbitov v Prostějově je kulturní památkou.

Svůj souhlas s plánovaným kácením stromů vyslovily též spolky zabývající se ochranou přírody a životního prostředí Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení IRIS, Spolek AJDONY a Sdružení ochránců přírody na pomoc Matce Zemi; spolek Na rovinu! neměl připomínky.

-OSÚMM-