Správce poplatku, Finanční odbor Magistrátu města Prostějova, sděluje všem poplatníkům, že Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 21.11.2023 vydalo novou obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1.1.2024.

tajemník Libor Vojtek

Nová obecně závazná vyhláška mění současnou obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 od 1.1.2024 následovně:
• je zvýšena sazba poplatku na částku 864 Kč (tj. 72 Kč/měsíc/poplatník);
• je schválena nová výše úlevy ve výši 50% sazby poplatku pro poplatníky, kteří v příslušném roce dovrší 65 let věku, tj. poplatník, který v příslušném roce dovrší 65 let věku, zaplatí poplatek ve výši 432 Kč;
• je schválena nová úleva od poplatku ve výši 50 % sazby poplatku pro osoby invalidní ve III. stupni, tj. osoba invalidní ve III. stupni zaplatí poplatek ve výši 432 Kč;
• je zrušena podmínka bezdlužnosti u osvobození třetího a dalšího dítěte ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem.

Dále doplňujeme, že od 1.1.2023 jsou osvobozeni poplatníci, kteří dovrší v daném kalendářním roce 80 a více let věku.

Nárok na osvobození či úlevu nemusí ohlašovat poplatníci, kteří dovrší 80 a více let věku, poplatníci narození v přísl. kalendářním roce a dále poplatníci, jež mají nárok na úlevu od poplatku, tj. kteří dovrší v příslušném kalendářním roce 65 let. Tyto údaje si správce poplatku, Finanční odbor Magistrátu města Prostějova, zjišťuje sám z rejstříků nebo evidencí, do nichž má automatizovaný přístup.

Poplatek za odpady má povinnost platit fyzická osoba, která má:
• v obci přihlášený pobyt (občané ČR i cizinci);
• ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen „poplatník“), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek za odpady má povinnost platit právnická osoba, která má:
• ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Nová OZV bude přístupná občanům na webových stránkách: www.prostejov.eu/občan/právní předpisy města/obecně závazné vyhlášky a nařízení.

Předpokládané náklady za systém likvidace odpadů na rok 2024 jsou kalkulovány ve výši 69 000 000 Kč. Předpokládané příjmy do rozpočtu Města z poplatku za odpady v roce 2024 jsou kalkulovány ve výši 29 000 000 Kč. Při těchto předpokládaných nákladech by byla skutečná výše nákladů na jednoho poplatníka 1 520 Kč.
Město, i přes navýšení poplatku za odpady, bude v roce 2024 doplácet částku
cca 40 mil. Kč.

Dále si dovolujeme upozornit, že splatnost místního poplatku za odpady za rok 2023 byla 30.06.2023. Termín na případné uplatnění osvobození od placení výše uvedeného poplatku za rok 2023 je nejpozději do 31.12.2023.

Pokud si potřebujete prověřit svoji poplatkovou povinnost, kontaktujte zaměstnankyně Finančního odboru MMPv:

• Ing. Eva Kovaříková, tel. 582 329 105, e-mail: eva.kovarikova@prostejov.eu
• Ing. Michaela Schindlerová, tel. 582 329 707, e-mail: michaela.schindlerova@prostejov.eu
• Hana Studená, tel. 582 329 108, e-mail: hana.studena@prostejov.eu

Finanční odbor Magistrátu města Prostějova