Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je ve městě Prostějově budován a modernizován již přes dvě desetiletí. I v letošním roce došlo k jeho dalšímu rozšíření a modernizaci. Po celou dobu fungování je kamerový systém ve správě městské policie, na jejímž operačním středisku jsou on-line náhledy a záznamy z kamer nepřetržitě 24 hodin denně monitorovány. Pro rok 2023 byly na projekty modernizace MKDS a vybudování dalších kamerových míst získány státní účelové dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra ČR a současně i z rozpočtu Olomouckého kraje. Celkem město Prostějov vynaložilo v souvislosti s MKDS částku téměř 2,5 mil. Kč, z toho získané dotace na projekty činily přes 1 mil. Kč. Současný kamerový systém obsahuje 48 pevných kamer, dalších 12 kamer je mobilních s možností přemísťování na místa dle aktuální prioritní potřeby pro monitoring veřejného prostranství k zabezpečení dohledu nad veřejným pořádkem, jehož zajištění je hlavním úkolem městské policie. Případně jsou mobilní kamery využity ve spolupráci s Policií ČR v místech, kde monitoring není zajištěn pevným kamerovým bodem, ale z důvodu potřeby nejen dohledu nad veřejným pořádkem je dohled tohoto místa nezbytný.

Díky dotacemi podpořenému projektu došlo v letošním roce k výměně hlavního serveru MKDS, neboť vzhledem k velkému zatížení streamy z kamer ve vysokém rozlišení již nebylo možné dále pracovat na původním serveru. Současně tímto projektem, díky získaným dotacím a finančnímu podílu z rozpočtu města, byly vybudovány dva nové kamerové body s instalací multifokálních kamer, a to na ulici Jana Zrzavého – Kpt. Otakara Jaroše a Křížkovského – Demelova, a modernizovány dva stávající kamerové body Žižkovo nám. – Hradební a Janáčkova – Pražská (hlavní nádraží) vč. instalace multifokální kamery s PTZ integrovanou kamerou a instalací 4K kamery.

Díky dotačním prostředkům získaným v předchozích letech byla vybudována monitorovací pracoviště i pro Policii ČR s možností on-line náhledů a přístupů k záznamům z kamer. Policie ČR získala v rámci projektů prevence kriminality ve městě Prostějově několik počítačů pro analytickou činnost a v roce 2023 (do dnešního dne) bylo na těchto policejních pracovištích zpracováno více jak 200 událostí.

kamera

Městské policii slouží kamerový systém především pro odhalování a řešení přestupkového jednání, k monitoringu a současně i on-line dohledu nad veřejným pořádkem. Při dohledu v místě kamerového bodu pak v případě narušení veřejného pořádku jsou strážníci ještě před příjezdem na místo seznámeni prostřednictvím operátora s průběhem události na monitorovaném místě. Kamerový systém často slouží i k odhalení „toho, co se nestalo“, tedy k odhalení falešných oznámení, jako například nahlášení fyzického napadení, ke kterému ale nedošlo a ohlašovatel si zranění přivodil vlastní vinou, což bylo následně odhaleno kamerovým záznamem.

Nové nasazované moderní kamery jsou v rozlišení 4K (4x HD, což je 3820 x 1980), dále jsou nasazovány technologicky inovativní kamery 1+4, s 5 integrovanými kamerovými jednotkami v plném rozlišení, z nichž 1 je otočná (PTZ) a 4 pevné, nastavené na míru dané lokality (obrázek). Tyto integrované kamerové jednotky je nutné připojit vysokorychlostními bezdrátovými přenosy videosignálu nebo optickými přenosovými trasami, z důvodu vysokého datového toku.

Data z kamer jsou přenášena pomocí vlastní vybudované datové rádiové sítě, šifrovaným přístupovým bodem přes operátora telefonních služeb, případně pomocí optických vláken ve vlastnictví města, což představuje pro město nulové náklady na provoz této sítě. V závislosti na dotační podpoře, která ale má být pro rok 2024 výrazně krácena, a schváleným finančním prostředkům města je plánována další obnova a rozšíření stávajícího MKDS, a to včetně pořízení dalších mobilních kamer. Ty, které by měly být umístěny v lokalitách s omezeným datovým připojením, což ale neznamená, že mohou být nasazeny na jakémkoliv místě. Není tomu tak, protože potřebují napájení z elektrické sítě a instalační sloup.

Součástí projektů prevence kriminality v roce 2023 byla i modernizace centrální UPS (záložního napájecího zdroje) pro pracoviště operačního střediska městské policie. V rámci tohoto operačního střediska slouží i pracoviště operátorů pultu centralizované ochrany, na nějž jsou napojeny střežené objekty v majetku města, a bylo třeba vyměnit stávající zdroj nepřerušovaného napájení za nový a spolehlivý s velkým výkonem, který v případě potřeby spolehlivě zajistí záložní napájení celého systému.

Dalším realizovaným projektem v roce 2023, který se týká městského kamerového systému, je rozšíření licencí softwarové analýzy, která využívá umělou inteligenci na rozpoznávání objektů on- -line i v záznamech a výrazně zkracuje dobu vyhledávání a prohlížení požadovaných událostí. K tomuto vyhledávání se také využívá „časová komprese“, což představuje výběr událostí objektů do jednoho snímku. Objekty jsou označeny časovými značkami a vybráním objektů je možno se přesunout do originálního záznamu, který je možné exportovat pro další úkony orgánům činným v trestním řízení nebo pro správní orgány. Výdej videozáznamů je možný pouze těmto orgánům. Technologie umožnuje sloučení všech pohybujících se objektů a aktivit v různých časech do jednoho komprimovaného „synopsovaného“ videa. Tato aplikace pak umožňuje rychlou a efektivní analýzu tohoto záznamu, se zachováním všech zásadních aktivit původního videozáznamu. Systém zvládne monitorovat situaci na silnicích i veřejných prostranstvích a umožní v záznamu rychle najít podezřelé osoby nebo vozidla. Nasazování těchto softwarový analytických nástrojů je intenzívně podporováno v rámci dotačních programů prevence kriminality.

Další možností využití systému MKDS je optimalizace dopravy, např. detekce a monitoring dopravní situace na frekventovaných silnicích, ulicích a křižovatkách. Systém MKDS umožňuje automatické upozornění na předdefinované kritické a nebezpečné situace, specificky na „opuštěné objekty“ (tašky, batohy…), představující potenciální bezpečnostní riziko. Je také možné případné vyhledávání podezřelých nebo pohřešovaných osob, kontrola neoprávněných vjezdů a parkování na zakázaných zónách. Systém umožňuje pořizovat statistiky pohybu osob, vozidel atd. na frekventovaných místech a veřejných akcích. Realizací tohoto systému se ušetří finanční prostředky do HW, SW a technických specialistů na ruční vyhledávání v pořízených záznamech. Analýza pořízených záznamů je touto technologií velice rychlá, rozbor jedné hodiny záznamu zabere technikovi pár minut. Zpracování hodinové nahrávky trvá v systému 3 až 5 minut, celková délka videozáznamu je neomezená. Systém umožňuje zpracovávat nahrávku ze souboru a v případě potřeby dokonce i z živého přenosu. Technické nároky na analýzu živého přenosu jsou však velmi vysoké a vyžadují velké nároky na hardware. So ware funguje na statickém pozadí (nepohyblivé objekty), ale rozpozná pohybující se objekty, zaindexuje je a roztřídí podle různých parametrů. Tento záznam je možno zrychleně projít a jednotlivé objekty podle potřeby vyfiltrovat – např. podle velikosti, barvy, rychlosti a směru pohybu, pohlaví osob nebo typu vozidla. Systém má vysoký potenciál dalšího rozvoje, zejména v bezpečnostních aplikacích.

Realizací výše uvedených projektů se kamerový systém v Prostějově posunuje na kvalitativně vyšší úroveň a určitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti osob a majetku na veřejných prostranstvích.

Závěrem je nutné připomenout, že kamerový systém v žádném případě nenahrazuje obchůzkovou službu strážníků nebo policistů a naopak. Propojením těchto složek dohledu nad veřejným pořádkem lze operativně usměrnit obchůzkovou službu častěji do jiných úseků, než jsou instalovány dohledové kamery. V žádném případě nelze však tvrdit, že v místě nasazení kamery nemusí strážníci či policisté provádět výkon služby. Multisenzorová kamera 4 pevné + PTZ Kamery v rámci kamerového systému musí do budoucna splňovat mimo jiné i požadavky na kyberbezpečnost dle evropské směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive). NIS2 je aktualizací celoevropského právního předpisu o kybernetické bezpečnosti schválená Evropským parlamentem v listopadu 2022. Jejím cílem je dosáhnout vysoké společenské úrovně kyberbezpečnosti ve všech členských státech EU.

PhDr. Bc. Libor Šebestík
ředitel městské policie

Bc. Gabriela Petrželová
manažerka prevence kriminality